nơi màu mỡ trong Tiếng Anh là gì?

nơi màu mỡ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi màu mỡ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nơi màu mỡ

    * dtừ

    oasis