nơi đất lạ trong Tiếng Anh là gì?

nơi đất lạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi đất lạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nơi đất lạ

    strange place, foreign land