nơi trú trong Tiếng Anh là gì?

nơi trú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi trú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nơi trú

    * dtừ

    haven

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nơi trú

    to live, dwell, reside