nơi gặp gỡ trong Tiếng Anh là gì?

nơi gặp gỡ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi gặp gỡ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nơi gặp gỡ

    meeting-place; venue