nơi đổ rác trong Tiếng Anh là gì?

nơi đổ rác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi đổ rác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nơi đổ rác

    * dtừ

    dump