nơi sống trong Tiếng Anh là gì?

nơi sống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi sống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nơi sống

    * dtừ

    habitat