nơi nghỉ trong Tiếng Anh là gì?

nơi nghỉ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi nghỉ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nơi nghỉ

    * dtừ

    staging post