nơi vệ sinh nam trong Tiếng Anh là gì?

nơi vệ sinh nam trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi vệ sinh nam sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nơi vệ sinh nam

    * dtừ

    men's room