nơi vệ sinh nữ trong Tiếng Anh là gì?

nơi vệ sinh nữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi vệ sinh nữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nơi vệ sinh nữ

    * dtừ

    ladies