nơi nuôi sâu bọ trong Tiếng Anh là gì?

nơi nuôi sâu bọ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi nuôi sâu bọ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nơi nuôi sâu bọ

    * dtừ

    insectarium