nơi giữ đồ vật bỏ quên trong Tiếng Anh là gì?

nơi giữ đồ vật bỏ quên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi giữ đồ vật bỏ quên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nơi giữ đồ vật bỏ quên

    * dtừ

    left-luggage office