nơi có đông người lui tới trong Tiếng Anh là gì?

nơi có đông người lui tới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi có đông người lui tới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nơi có đông người lui tới

    * dtừ

    resort