nơi đường ray đã đặt đến trong Tiếng Anh là gì?

nơi đường ray đã đặt đến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi đường ray đã đặt đến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nơi đường ray đã đặt đến

    * dtừ

    railhead