nơi đây an nghĩ trong Tiếng Anh là gì?

nơi đây an nghĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nơi đây an nghĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Nơi đây an nghĩ

    Here lies ~ (on a gravestone)