lãi thực trong Tiếng Anh là gì?

lãi thực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãi thực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãi thực

    net profit