lãi nặng trong Tiếng Anh là gì?

lãi nặng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãi nặng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãi nặng

    * dtừ

    usury