lãi mộc trong Tiếng Anh là gì?

lãi mộc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãi mộc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãi mộc

    gross profit