lãi cho vay trong Tiếng Anh là gì?

lãi cho vay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãi cho vay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãi cho vay

    loan interest