lãi dự tính trong Tiếng Anh là gì?

lãi dự tính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãi dự tính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãi dự tính

    estimated profit