lãi cơ bản trong Tiếng Anh là gì?

lãi cơ bản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãi cơ bản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãi cơ bản

    capital gain