lãi định trong Tiếng Anh là gì?

lãi định trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãi định sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãi định

    clear profit