đại xá trong Tiếng Anh là gì?

đại xá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại xá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại xá

    general amnesty

    những người nổi loạn đã trở về nhà do có lệnh đại xá the rebels returned home under a general amnesty

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đại xá

    general amnesty