đại bịp trong Tiếng Anh là gì?

đại bịp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại bịp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại bịp

    deceiver, cheat, fraud, trickster, arrant knave, arch-rogue

    như đại bợm

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đại bịp

    deceiver, cheat, fraud, trickster, arrant knave, arch-rogue