đại cẩu trong Tiếng Anh là gì?

đại cẩu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại cẩu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại cẩu

    great dog, canis major