đại hỷ trong Tiếng Anh là gì?

đại hỷ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại hỷ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại hỷ

    great rejoicing, marriage, wedding