đại sự trong Tiếng Anh là gì?

đại sự trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại sự sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại sự

    great work; important business

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đại sự

    Great work, important business

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đại sự

    great work, important business