đại cục trong Tiếng Anh là gì?

đại cục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại cục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại cục

    cũng nói đại cuộc

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đại cục

    cũng nói đại cuộc