đại học trong Tiếng Anh là gì?

đại học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đại học

  xem giáo dục đại học

  xem trường đại học

  làm quen với một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học to make the acquaintance of a young girl just out of university

  anh có nghĩ là năm tới nó vào đại học hay không? do you think (that) he will go to university next year?

  the great learning; ta hsueh

  nghề đòi hỏi phải có bằng đại học graduate profession

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đại học

  * noun

  higher education

  trường đại học: university

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đại học

  university, college, higher education