đại ác trong Tiếng Anh là gì?

đại ác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại ác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại ác

    fiendishly cruel; utterly ruthless

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đại ác

    fiendishly cruel, utterly ruthless