đại ý trong Tiếng Anh là gì?

đại ý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại ý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đại ý

  gist; general idea

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đại ý

  * noun

  gist; general idea

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đại ý

  gist, general idea, main point