đại nho trong Tiếng Anh là gì?

đại nho trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại nho sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại nho

    great scholar

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đại nho

    Great scholar

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đại nho

    great scholar