đại lộ trong Tiếng Anh là gì?

đại lộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại lộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại lộ

    boulevard, avenue, thoroughfare

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đại lộ

    avenue, boulevard, highway