đại tu bổ trong Tiếng Anh là gì?

đại tu bổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại tu bổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại tu bổ

    remodel