đại tràng trong Tiếng Anh là gì?

đại tràng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại tràng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại tràng

    xem ruột già