đại tiền đề trong Tiếng Anh là gì?

đại tiền đề trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại tiền đề sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại tiền đề

    * dtừ

    sumption