đại nghịch trong Tiếng Anh là gì?

đại nghịch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại nghịch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại nghịch

    xem phản nghịch

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đại nghịch

    (cũ)High treason

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đại nghịch

    high treason