đại nương trong Tiếng Anh là gì?

đại nương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại nương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại nương

    * dtừ

    my lady