đại hồ cầm trong Tiếng Anh là gì?

đại hồ cầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại hồ cầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại hồ cầm

    large chinese violin