đại học xá trong Tiếng Anh là gì?

đại học xá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại học xá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại học xá

    student hostel