đại gian ác trong Tiếng Anh là gì?

đại gian ác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại gian ác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại gian ác

    như đại gian

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đại gian ác

    như đại gian