đại giám mã trong Tiếng Anh là gì?

đại giám mã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại giám mã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại giám mã

    master of the horse