đại cao tần trong Tiếng Anh là gì?

đại cao tần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại cao tần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại cao tần

    very high frequency