đại bào tử trong Tiếng Anh là gì?

đại bào tử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đại bào tử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đại bào tử

    * dtừ

    megaspore

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đại bào tử

    megaspore