ánh nắng trong Tiếng Anh là gì?

ánh nắng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ánh nắng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ánh nắng

  sunlight; sunshine

  ánh nắng lùa qua cửa sổ sunlight streams through the window

  phòng tôi thiếu ánh nắng my room doesn't get enough sun/sunlight

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ánh nắng

  * noun

  sunlight; sunshine

  có ánh_nắng: sunny

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ánh nắng

  sunlight