welfare function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welfare function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welfare function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welfare function.

Từ điển Anh Việt

  • Welfare function

    (Econ) Hàm phúc lợi.

    + Đối với một cá nhân, là mối quan hệ giữa tình trạng khoẻ mạnh, hạnh phúc. Phúc lợi hoặc độ thoả dụng và những yếu tố góp phần tạo nên những điều đó.