welfare frontier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welfare frontier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welfare frontier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welfare frontier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welfare frontier

    * kinh tế

    lãnh vực phúc lợi