welfare department nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welfare department nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welfare department giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welfare department.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welfare department

    * kinh tế

    phòng phúc lợi

    phòng phúc lợi xã hội

    phòng xã hội