welfare and administration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welfare and administration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welfare and administration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welfare and administration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welfare and administration

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khối hành chính sinh hoạt