use of goods and services nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

use of goods and services nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm use of goods and services giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của use of goods and services.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • use of goods and services

    Similar:

    consumption: (economics) the utilization of economic goods to satisfy needs or in manufacturing

    the consumption of energy has increased steadily

    Synonyms: economic consumption, usance, use

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).