user menu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

user menu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm user menu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của user menu.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • user menu

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lệnh đơn người dùng

    trình đơn người dùng